EU-, udbuds- og konkurrenceret

Nielsen Nørager rådgiver om generel EU-ret, f.eks. om handelshindringer/fri bevægelighed, statsstøtte samt skatter og afgifter, ligesom vi vurderer spørgsmål om, hvorvidt danske love og regler er i overensstemmelse med EU-retten.

Vi bistår både offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder og fører retssager og klagesager i Kommissionen med EU-retlige vinkler.

Inden for udbudsret rådgiver vi i forbindelse med overvejelser om udbud, både fra ordregiver- og tilbudsgiverside. Vi rådgiver ordregivere om alle led i en udbudsproces, herunder ved vurdering af, om der er udbudspligt, ved udarbejdelse af udbudsmateriale og ved vurdering af konditionsmæssighed og evaluering af indkomne tilbud. Vi bistår endvidere med konkret projektstyring, kontraktudarbejdelse og i forbindelse med eksempelvis spørgsmål om aktindsigt. Vi bistår tilbudsgivere ved tilbudsafgivelse og kvalitetssikring af tilbud. Vi yder også udbudsretlig rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og privatiseringer.

Herudover har vi en omfattende konkurrenceretlig praksis, hvor vi eksempelvis bistår i sager om tilrettelæggelse af pris- og rabatstrukturer, i sager om opkøb og fusioner, i sager om essential facilities og i sager om kartelreglerne. Vi tilbyder bistand ved gennemførelse af interne audits og compliance-programmer og bistår i forbindelse med kontrolundersøgelser (dawn raids).

Vi fører konkurrence- og udbudssager ved de danske konkurrence-myndigheder hhv. Klagenævnet for Udbud og ved de danske domstole, ligesom vi bistår i sådanne sager ved Kommissionen og EU-domstolen.