Forretningsbetingelser

GENERELT

Disse forretningsbetingelser er gældende for Nielsen Nøragers juridiske bistand og øvrige ydelser, medmindre andet skriftligt aftales mellem Nielsen Nørager og klienten.

ADVOKATERNE

Enhver advokat i Nielsen Nørager er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

SAGENS MODTAGELSE

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi, om der foreligger inhabilitet eller interessekonflikt eller øvrige forhold, som forhindrer, at vi kan påtage os sagen.
Nielsen Nørager er underlagt hvidvaskloven og indhenter ved sagens modtagelse de efter loven påkrævede oplysninger og dokumenter.

HONORAR

Vort honorar beregnes med udgangspunkt i den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.

Vi fakturerer vore ydelser med rimelige intervaller (typisk hver måned, hver anden måned eller kvartalsvist). Ved enkeltopgaver af kort varighed fakturerer vi normalt i forbindelse med sagens afslutning.

UDLÆG

Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret eventuelle udlæg i forbindelse hermed, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, og forsendelsesudgifter. Dette vil enten ske separat eller ved førstkommende faktura.

KLIENTMIDLER

Alle midler, som vore klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti. Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vore bankforbindelser; Nordea Bank Danmark A/S og Nykredit Bank A/S.

Opmærksomheden henledes på, at de hidtidige regler om særlig indskydergaranti for klientkonti er ophævet fra 1. juni 2015. Herefter gælder de almindelige regler om indskydergaranti, hvorefter som udgangspunkt kun beløb op til modværdien af 100.000 euro pr. indskyder er sikret i tilfælde af bankens rekonstruktion eller konkurs. Hvis klienten selv har yderligere indeståender i samme bank, gælder begrænsningen på 100.000 euro for kontiene under ét. Hverken Nielsen Nørager eller den enkelte advokat kan bære risikoen for midlerne ved bankens rekonstruktion
eller konkurs.

OPHAVSRET TIL MATERIALE

Ophavsretten til de dokumenter og andet arbejde, som Nielsen Nørager frembringer, tilhører Nielsen Nørager medmindre andet konkret er aftalt med klienten.

FORTROLIGHED M.V.
Advokater og øvrige ansatte hos Nielsen Nørager er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

Advokater og øvrige ansatte hos Nielsen Nørager er underlagt interne regler i overensstemmelse med lovgivningens forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

ANSVAR
Nielsen Nørager rådgiver alene om dansk ret og EU ret. Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Vi er ansvarlige for vor bistand over for vore klienter efter dansk rets almindelige regler, dog således at vort ansvar er begrænset til 50 mio. DKK for hver enkelt sag. Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

FORSIKRING

Nielsen Nørager har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Nielsen Nøragers ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

TVISTER

Advokaterne hos Nielsen Nørager er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Nielsen Nørager, kan klage over salærets størrelse indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Eventuelle tvister om Nielsen Nøragers rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.